School: High School
Semester: 1
Academic Period: Sep. 2021 - Jan. 2022
Grade: Grade 9
Assigned Teacher: Dennis Sonin
School: High School
Semester: 1
Academic Period: Sep. 2021 - Jan. 2022
Grade: Grade 9
Assigned Teacher: Dan Petrenko
School: High School
Semester: 1
Academic Period: Sep. 2021 - Jan. 2022
Grade: Grade 9
Assigned Teacher: Frank Lucci
School: High School
Semester: 1
Academic Period: Sep. 2021 - Jan. 2022
School: High School
Semester: 1
Academic Period: Sep. 2021 - Jan. 2022